Les Tècniques d'Activació Muscular (MAT®-MUSCLE ACTIVATION TECHNIQUES) van començar a gestar-se a mitjans dels anys seixanta als Estats Units amb el treball del Dr. George Goodheart, que va aconseguir desenvolupar un total de 110 tests musculars a fi de corregir els desajustos de la musculatura presents al cos. Un temps més tard, va fundar el 1975 l'International College of Applied Kinesiology (ICAK) per a l'estudi de la funció muscular.

Anys després, uns altres investigadors com el Dr. Allan Beardall i Craig Bulher van aconseguir ampliar el nombre de tests específics i la seva aplicació a més de 250 músculs. La seva eficàcia a l'alta competició i en el rendiment esportiu va ser provada amb la seva col·laboració amb els Utah Jazz de l'NBA, que van aconseguir finalitzar la temporada amb el menor nombre de partits perduts a causa de les lesions dels seus jugadors.

A partir de tot el treball previ realitzat per aquests investigadors a l'àrea mèdica i esportiva, Greg Roskopf va desenvolupar MAT® a finals dels anys 90. Llicenciat en Educació Física i amb Màster en Ciències de l'esport a la Universitat de Fresno State (Califòrnia), va col·laborar directament amb el Dr. Craig Buhler per gestar el que seria l'embrió de MAT®, i va ampliar el nombre i l'especificitat de tests musculars.

El seu treball amb els Denver Broncos (equip de l'NFL) el van dur a qüestionar-se per què alguns atletes sempre es lesionaven a les mateixes zones i només eren aquestes les concebudes com el problema a tractar. Va ser llavors quan va desenvolupar MAT® en base a tota la investigació prèvia a l'àmbit mèdic sobre el rol del sistema muscular a l'aparició de dolor, lesió o minva en el rendiment esportiu. En Greg, va millorar i ampliar el nombre de tests musculars dels seus predecessors en base a sòlids coneixements en biomecànica i neurofisiologia. Des de llavors MAT® no ha deixat d'evolucionar com a teràpia i de créixer en nombre d'especialistes a tot el món. Actualment, en Greg treballa amb els Denver Broncos (NFL), Utah Jazz (NBA), Denver Nuggets (NBA) i tracta pacients de totes les edats amb els casos més complexos a la seu central de MAT® a Dènver (Colorado). També ell mateix, juntament amb un equip d'instructors, forma especialistes a tot el món per poder portar aquesta teràpia a més llocs i ajudar amb la seva aplicació persones de tot el planeta.

La gran diferència de MAT® és que concep el dolor, la lesió o la limitació en el rendiment esportiu com a símptomes que alguna cosa no està funcionant bé. El nostre cos està dissenyat per moure's i els músculs són els encarregats de dur a terme aquesta funció, a més d'assegurar l'adequat control i moviment de les articulacions. Qualsevol desajust patit per la muscultaura afectarà la nostra capacitat per moure'ns i podrà provocar-nos dany de qualsevol tipus. L'estrès (mecànic: repetició d'un moviment; mantenir moltes hores la mateixa postura, exercici físic, fatiga acumulada...; químic: mala alimentació, deshidratació, intolerància a algun aliment...; emocional: estat depressiu, shock traumàtic...; cop, intervenció quirúrgica...) serà el factor determinant que perjudicarà la capacitat del nostres músculs de funcionar de manera òptima. Aquest fet alterarà l'adequat control i moviment de les articulacions per part de la musculatura, i ens podrà causar l'aparició de dolor i/o lesió o predisposar-nos a patir-los. MAT® corregeix els desajustos musculars causants de qualsevol mal de l'aparell locomotor i en facilita una ràpida recuperació. També és una gran eina per prevenir lesions, ja que optimitza el funcionament del cos i permet que aquest es mogui de la manera per a la qual està dissenyat, i així s'evita que pugui patir algun dany o mal.

Dependrà dels casos i la cronicitat del dolor o la lesió, però en general després de la primera sessió ja es noten els efectes. A causa del fet que MAT® corregeix el desajust present al cos que condiciona i motiva la simptomatologia, podrem notar milloria després de la primera sessió, si bé serà necessari un mínim d'elles per poder solucionar el problema per complet.

 • ANÁLISI DE LA MOBILITAT ARTICULAR: L'especialista MAT® el durà a terme a fi de detectar asimetries entre un costat del cos i l'altre. Quan hi ha menys mobilitat en una articulació, és símptoma que hi ha músculs que no estan realitzant correctament la seva tasca de moure-la. Aquest fet es deu a què el sistema nerviós no té un control adequat del moviment a través dels músculs com a conseqüència dels desajustos d'aquests.

 • TESTS MUSCULARS ESPECÍFICS: Una vegada detectades algunes asimetries i limitacions en el moviment articular, l'especialista MAT® decidirà sobre quina d'elles treballarà. Després, avaluarà mitjançant tests musculars específics, un per un, tots els músculs que duen a terme el moviment que prèviament ha vist limitat.

 • ESTIMULACIÓ MANUAL DELS MÚSCULS: En cas que la musculatura no respongui contraient-se (hi ha "inhibició" muscular), "l'activarà" mitjançant la palpació manual de les insercions musculars anatòmiques del múscul en qüestió a l'os, a fi d'estimular els receptors sensorials de la musculatura encarregats de mantenir una bona comunicació amb el sistema nerviós.

 • RETEST MÚSCULS "INHIBITS": Després, repetirà el test muscular específic amb l'objectiu que el cos contregui el múscul una vegada ha estat restablerta la correcta comunicació entre aquest i el sistema nerviós. I així ho farà, un per un, amb tots els músculs que tenen capacitat de moure l'articulació en el moviment limitat inicialment detectat.

 • VALORACIÓ DE LA MOBILITAT ARTICULAR: Una vegada acabada la fase d'estimulació i reforç de la connexió múscul-sistema nerviós, l'especialista tornarà a analitzar la mobilitat articular. Aquesta haurà millorat substancialment fins a fer-se simètrica amb la de l´altre costat, símptoma que el sistema nerviós té més control del moviment. Aquest fet manifestarà el canvi realitzat al funcionament del cos per part de l'especialista, i s'haurà eliminat així el desajust muscular causant del dolor, lesió o limitació en el rendiment esportiu.

MATRx® s'aplica en base a patrons de moviment i grups de músculs que els duen a terme, i segueix una jerarquia i un ordre preestablert a l'hora de treballar-los, havent-n'hi un total de 43 per a tot el cos. La sessió de MATRx® discorrerà de la següent manera:

 • AVALUACIÓ DELS PATRONS DE MOVIMENT: Si es tracta de la primera sessió aplicant MATRx®, l'especialista passarà a treballar directament el primer patró del cos. En el cas d'haver realitzat ja algunes sessions seguint aquest procés, el terapeuta avaluarà aquells que prèviament s'hagin treballat a través de tests musculars específics dels músculs encarregats de mantenir el patró funcionant de forma òptima. Si troba algun desajust en algun patró, haurà de repetir-lo. Si tots funcionen adequadament, es passarà a treballar el següent patró de l'ordre preestablert.

 • APLICACIÓ DE L'ESTRÈS ESPECÍFIC: Un cop l'especialista detecta el patró a treballar, realitzarà el seu estrès específic. L'objectiu serà augmentar la capacitat dels músculs d'aquest patró de tolerar l'estrès. Així, quan el cos es vegi sotmès a ell, tindrà més capacitat per soportar-lo sense patir desajustos en el correcte funcionament de la musculatura.

 • TREBALL DEL PATRÓ DE MOVIMENT: una vegada fet l'estrès específic, l'especialista estimularà manualment i amb exercicis específics de reforç tots els músculs d'aquest patró. Repetirà el procés d'estrès i estimulació muscular fins aconseguir que, després de realitzar l'estrès específic, la musculatura d'aquest patró tingui capacitat de resposta i contracció. Aquest fet assegurarà que, quan el cos rebi estrès de qualsevol tipus, serà capaç de tolerar-lo amb la qual cosa serà molt més difícil patir desajustos que el puguin predisposar a patir qualsevol problema. En el cas de patir algun dany o mal, aquesta teràpia permetrà superar-los amb rapidesa i eficàcia.

Aquest procés neix a partir de l'experiència i investigació durant gairebé 20 anys de pràctica i aplicació de MAT® (MUSCLE ACTIVATION TECHNIQUES) per part d'en Greg Roskopf, creador i desenvolupador d'aquesta teràpia. MATRx® és l'evolució d'aquesta tècnica i aconsegueix potenciar encara més els beneficis que podien oferir les Tècniques d'Activació Muscular sobre la salut i el rendiment esportiu. Podríem dir que és una nova forma d'aplicar els principis sobre els que MAT® es basa, depurant, millorant i fent més precisa la seva implementacio tècnica per oferir més potencial a una eina ja de per si molt poderosa.

Les sigles Rx signifiquen en anglès Prescriptive Rules, i són relatives a la prescripció d'un tractament per part d'un facultatiu. En realitat, es refereixen al fet que aquest procés es basa en la realització d'un protocol tancat a seguir, com si es tractés d'una recepta médica.

MATRx® treballa a partir de patrons de moviment. Al cos humà n'hi ha un total de 43. Cadascun d'ells reuneix un conjunt de músculs. Tots els que són del mateix grup tenen en comú que duen a terme la mateixa funció a l'hora de moure i controlar una articulació, és a dir, comparteixen el mateix patró de moviment. Existeix una jerarquia entre ells i un ordre a seguir a l'hora de treballar-los. Heus aquí les sigles Rx (Prescriptive Rules) unides a MAT®, ja que es basa en els principis d'aquesta tècnica per optimitzar el funcionament de la musculatura del cos, però a l'hora d'aplicar-la segueix unes regles prescriptives en l'ordre i la jerarquia marcades pels patrons de moviment.

El sistema nerviós contrau la musculatura en grups i en base a aquests patrons, de manera que, davant la necessitat de moure's, utilitza un conjunt de músculs perfectament sincronitzats a fi de controlar el desplaçament del cos i les articulacions. Assegurar que aquest fet es produeix de manera adequada és vital per evitar l'aparició de dolor, lesió o limitació en el rendiment esportiu. I aquesta és la comesa de MATRx® i de la seva aplicació sistemàtica. Així, pretén arribar a treballar de manera específica tots els músculs del cos amb l'objectiu d'augmentar la tolerància a l'estrès i evitar que aquest factor provoqui desajustos sobre la musculaura que puguin conduir a patir qualsevol problema de l'aparell locomotor. L'element diferencial d'aquest procés és la introducció de l'estrès específic durant el tractament. Aquesta tècnica pretén "vacunar" els músculs en contra d'aquest factor, per evitar que alteri el correcte funcionament de la musculatura i predisposi el nostre cos a patir algun tipus de mal. En el cas que ja l'hagi pogut patir, MATRx® facilitarà els processos recuperatius en eliminar d'una manera ràpida els desajustos que l'han provocat.

MAT® restableix la comunicació entre el sistema nerviós i els músculs perquè aquests es contreguin adequadament a fi de moure i gestionar de manera apropiada les articulacions.

El moviment, per poder-se donar i ser controlat, depèn de què hi hagi una constant comunicació entre els músculs i el sistema nerviós. Aquesta pot veure's alterada com a conseqüència d'estrès (mecànic: repetició d'un moviment, mantenir moltes hores la mateixa postura, exercici físic, fatiga acumulada...; químic: mala alimentació, deshidratació, intoleràcia a algun aliment...; emocional: estat depressiu, shock traumàtic...) o trauma (cop, intervenció quirúrgica...) patits pel nostre cos, provocant desajustos en el funcionament de la nostra musculatura. Si els patim, la primera conseqüència que es donarà, serà la limitació en la mobilitat de les articulacions. Aquest fet es deurà a la manca de control sobre aquesta com a conseqüència de l'alteració en el funcionament dels músculs que l'han de dur a terme. El nostre cos, si no gestiona adequadament un moviment, el limitarà per protegir-nos davant d'un possible dany o lesió. També, hi haurà un augment de la tensió de certa musculatura. El sistema nerviós haurà de compensar la disfunció d'un múscul o un grup d'ells, incrementant la tensió d'altres que seran sobreutilitzats per substituir aquells que no funcionen adequadament. Si el desajut persisteix en el temps, es podran donar danys sobre l'estructura muscular (sobrecàrregues, tendinitis, trencaments fibril·lars...) o articular (trencaments meniscals, lligamentoses, hèrnies discals...). Per tant, MAT® ens ajudarà a evitar aquestes circumstàncies aconseguint un adequat equilibri muscular. En cas d'haver-les patit, eliminarà els desajustos que les han provocat, i en facilitarà una ràpida recuperació, sense riscos de recaigudes.

MAT® corregeix els desajustos musculars que alteren la capacitat del cos per moure i controlar adequadament les articulacions i que són la causa principal de l'aparició de dolor o lesió. Per tant, després d'una sessió, i si l'especialista està encertat en el tractament, notarem variació en els símptomes que són conseqüència dels desajustos que el professional ha resolt amb el seu treball. Aquesta tècnica provoca amb la seva intervenció una modificació en la forma de funcionar del nostre cos, i afecta directament la causa de la simptomatologia que ens ha dut a sol·licitar l'ajut d'un especialista MAT®.

Estrès de qualsevol tipus (mecànic: repetició d'un moviment, manteniment de la postura durant hores, exercici físic, fatiga acumulada...; químic: mala alimentació, deshidratació, intolerància a algun tipus d'aliment...; emocional: estat depressiu, shock traumàtic, malalties psiquiàtriques...); o trauma (intervenció quirúrgica, cop...); són les causes de què la musculatura deixi de tenir un funcionament òptim.

El desajust muscular neix en el moment en què el sistema nerviós deixa de tenir un control òptim d'un múscul o un grup d'ells i és l'origen, en la majoria dels casos, de dolor, lesió o limitació en el rendiment esportiu.

Sí. A qualsevol persona l'hi passen i la seva causa és el nivell d'estres que pateix el seu cos, sigui del tipus que sigui:

 • estrès mecànic: repetició d'un moviment, manteniment de la postura durant hores, exercici físic, fatiga acumulada...;
 • estrès químic: mala alimentació, deshidratació, intolerància a algun tipus d'aliment; tractament farmacològic...;
 • estrès emocional: estat depressiu, shock traumàtic, malalties psiquiàtriques...;
 • estrès traumàtic: intervenció quirúrgica, cop, fractura òssia...

A més factors en contra, més probabilitats de patir desajustos musculars que poden condicionar el correcte funcionament del cos i donar lloc a limitació en la mobilitat, excés de tensió, dolor, lesió...

No. La gran diferència de MAT® és que no se centra en el dolor, la tensió o la lesió com els problemes a solucionar, sinó que busca quines són les causes que els provoquen i les elimina amb la seva intervenció. Per tant, no tindria sentit prendre fàrmacs per pal·liar els símptomes mencionats, ja que MAT® resol el seu origen amb la qual cosa desapareixen gràcies a la millora en el funcionament del cos provocada per l'ajust realitzat amb la seva implementació.

Depenent de les persones, pot ser sensible l'estimulació manual dels músculs per part del terapeuta, però en general sol ser molt suportable.

Es convertiran en permanents un cop ha estat resolta l’anomalia causant dels símptomes. De totes formes, seria convenient i recomanable realitzar un ajustament del cos de manera regular per mantenir el seu estat òptim.

Així, quan s’inicia el treball amb MAT®, és necessària una continuïtat per aconseguir que els resultats es mantinguin en el temps amb l’objectiu de, poc a poc, espaiar les sessions fins aconseguir que el cos sigui estable funcionant de manera apropiada.

A més, l’especialista podrà prescriure una sèrie d’exercicis isomètrics de reforçament de la musculatura que presentava desajustos i condicionava l’adequat funcionament del cos. La idea serà que la persona els dugui a terme per si mateixa, per mantenir l’estat òptim del seu cos i evitar que els símptomes puguin reaparèixer, ja que aquests estaven motivats per la disfunció muscular resolta pel terapeuta. Si bé la realització d’aquests exercicis NO serà imprescindible per mantenir els resultats obtinguts amb MAT®, sí ajudaran a què la persona pugui sentir-se millor en reforçar músculs que duien temps amb desajustos i condicionaven el seu rendiment i benestar.

Individus amb dolor, lesió, limitació en el rendiment esportiu, acabats de ser intervinguts quirúrgicament en busca d'una ràpida recuperació després de l'operació, que volen provar una alternativa eficaç per evitar passar per la sala d'operacions, persones de la tercera edat amb problemes de mobilitat i control sobre el seu cos i fins i tot per als qui no sentin dolor però vulguin sentir-se més àgils i forts. També MAT® pot millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen seqüeles de determinades patologies, com ictus, lesions medul·lars, poliomielitis, fibromiàlgia, artritis reumatoide... que afecten, d'una manera directa, la seva capacitat per moure's sense dolor ni limitacions.

Un esquinç de turmell pot donar-se per impacte o trauma, o bé a causa d'un mal recolzament del peu. En el cas d'un cop, MAT® accelerarà la recuperació d'aquest peu millorant el funcionament de la musculatura encarregada de moure'l i controlar-lo. Si el problema s'ocasiona per un mal recolzament o bé és quelcom reiterat, segurament tindrà a veure amb un desajust no només en el mateix peu, sinó també a un altre nivell en el cos. MAT® solucionarà el problema de funcionament corregint els desajustos musculars que el provoquen, recuperant el peu esquinçat i evitant que torni a ocórrer de nou.

En el cas d'un esquinç de genoll, aquesta tècnica estimularà especificament la musculatura encarregada de moure'l i controlar-lo de manera que accelerarà la seva recuperació, i evitarà així possibles recaigudes.

Sí. La musculatura mou les articulacions a través dels ossos fent-los servir com a palanques gràcies a què estan ancorats a aquests. Així, si un múscul té excés de tensió com a conseqüència d'un desajust, la transmetrà a l'os al qual va unit. Si aquesta circumstància es manté en el temps, podrà arribar a inflamar-lo. Per tant, la solució duradora i permanent no serà administrar fàrmacs per abaixar la inflamació òssia sinó buscar on està el desajust muscular que provoca aquest excés de tensió i resoldre'l.

Sí. MAT® corregeix els desajustos musculars que modifiquen l'adequat moviment i control de les articulacions. Partint d'aquesta base, l'escoliosi no és més que una manifestació d'una alteració en l'adequada funció muscular que ha acabat provocant una desviació de la columna.

MAT®, amb la seva intervenció, pot evitar l'agreujament de l'escoliosi, ja que estimula de manera específica la musculatura que la causa. En alguns casos, podrà revertir el procés escoliòtic, si bé haurà d'analitzar-se la situació individual per poder mesurar el nivell de millora a aconseguir.

Una hèrnia discal es genera perquè s'esqueixa el disc intervertebral com a conseqüència d'haver rebut excessiu estrès. Aquest fet es produeix com a resultat d'una mala gestió del moviment i control de la columna per part de la musculatura. Tant si aquesta hèrnia va associada a dolor com si no, MAT® resoldrà el desajust muscular que ha provocat la degeneració del disc. Així, evitarà que en pugui provocar més mal a d'altres a la vegada que resoldrà la causa del dolor, en cas que n'hi hagués.

Altres problemes associats a la columna vertebral com "ciàtica", "pinçaments", lumbàlgies, cervicàlgies, dorsàlgies... tindran el mateix origen comú a solucionar: alteració en la correcta funció muscular que condiciona l'adequat moviment i control de les articulacions i acaba provocant simptomatologia diversa. MAT® solucionarà el desajust de la musculatura amb l'objectiu de permetre que el cos funcioni de la manera que hauria de fer-ho, ajudant-lo a superar els símptomes associats a la disfunció muscular resolta.

Si per moure una articulació, el sistema nerviós ha de contraure deu músculs, i n'hi ha vuit que no controla adequadament, incrementarà el nivell de tensió de la resta. Aquesta situació exposada és habitual al cos i rep el nom de COMPENSACIÓ. És l'origen de la majoria de lesions d'aquest tipus. En haver de treballar en excés per substituir els vuit músculs que no funcionen correctament, els altres dos, augmentaran el seu nivell de tensió habitual i podran patir danys sobre la seva integritat i un trencament. Per tant, MAT® no incidirà directament sobre el mal, però sí sobre el desajust muscular que el va provocar. Si elimina el factor que va causar l'excés de tensió, accelerarà la recuperació a la vegada que evitarà recaigudes si el subjecte torna a realitzar l'activitat que li va ocasionar la lesió.

Efectivament. Qualsevol intervenció quirúrgica afectarà de manera directa la capacitat que té el cos per moure i controlar l'articulació o la zona intervinguda. La primera manifestació d'això serà la limitació en la mobilitat i, la segona, el dolor o les molèsties associades. Ambdues circumstàncies seran conseqüència de la mateixa operació i del desajust sobre la musculatura que aquesta suposa.

El sistema nerviós permetrà que l'articulació o la zona operada es mogui cada vegada més i en reduirà el dolor associat, en la mesura en què tingui més control sobre el moviment per part dels músculs.

Per tant, la millor forma de recuperar-se serà estimular de manera específica la musculatura amb diferents objectius:

 • restituir la mobilitat perduda per evitar tenir limitacions futures que puguin predisposar-nos a patir alguna lesió en aquesta o en una altra àrea del cos;
 • evitar el dolor associat en moure's: a més control muscular, menys molèsties;
 • eludir les eventuals adherències que poguessin sorgir i que són conseqüència, en la majoria d'ocasions, de teixit generat pel mateix cos a causa d'una mala gestió per part de la musculatura del moviment articular;
 • assegurar que els músculs mouen de forma adequada l'articulació perquè no es produeixi una excessiva fricció entre aquests teixits interns que poguessin provocar una degeneració prematura d'aquests (artrosi).

El dolor o la lesió tenen el seu origen en alguna alteració en el funcionament del cos que s'ha cronificat i ha acabat provocant simptomatologia, exceptuant aquells casos amb traumatisme que impliquen trencament ossi o lligamentós. En qualsevol altra situació, el mal s'inicia des del moment en què hi ha un desajust muscular. Aquest modificarà l'adequat moviment i control de les articulacions, i podrà generar danys de qualsevol tipus. MAT® s'encarrega de corregir aquest desajust amb l'objectiu d'ajudar el cos a tenir un control articular òptim per evitar així l'aparició de dolor o lesió o bé recuperar-se d'aquestes circumstàncies en cas d'haver-les patit. Si s'elimina el factor que provoca aquests símptomes, el cos per si mateix els farà desaparèixer a través del treball de reparació dels teixits danyats o inflamats per part del sistema immunitari. Per tant, MAT® pot ser una alternativa a la sala d'operacions en molts casos, ja que resol la causa que provoca dolor o lesió.

Efectivament. Aquesta és el resultat de com està controlant el sistema nerviós la musculatura del cos d'una persona. És fàcil entendre que quan estem sotmesos a fatiga la nostra postura se'n veurà afectada, i que una vegada descansem aquesta millorarà. El problema sorgeix quan el manteniment repetit d'una posició es perllonga en el temps dies, setmanes, anys... provocant estrès acumulatiu sobre el nostre cos afectant de manera directa el correcte funcionament de la nostra musculatura.

Així, amb el pas del temps la nostra postura pot empitjorar en funció de l'estat funcional dels nostres músculs. I és impossible canviar-la pensant en "posar-nos rectes" o en "caminar rectes". L'única manera permanent, duradora i segura de millorar-la és incrementant les capacitats de la musculatura que la modifica o altera.

MAT® és l'eina ideal per assegurar el correcte funcionament dels músculs a fi de millorar i mantenir una adequada postura malgrat el pas del temps.

Efectivament. Aquesta tècnica analitza com està funcionant la musculatura i optimitza les capacitats del cos de rendir més i millor. Si féssim un símil automobilístic, MAT® seria el professional que realitza un ajust en el correcte funcionament de tots els elements mecànics del cotxe que, sense haver tingut cap avaria (patir dolor o lesió), sí pot presentar alguns aspectes tècnics a millorar per augmentar les prestacions i capacitats de l'automòbil. El nostre cos funciona exactament igual: tot i no estar patint dolor o lesió (símptomes de què existeix algun desajut mecànic) és possible que hi hagi algunes zones musculars del nostre sistema a millorar a fi d'augmentar el seu rendiment. MAT® és la millor eina per eliminar les baules ("eslabones") dèbils del nostre cos que minven les seves capacitats actuals i que, en cas de no ser detectades i corregides, poden desencadenar amb el temps problemes de qualsevol tipus de l'aparell locomotor.

Aquesta tècnica va arribar a Espanya el 2007 i des de llavors el nombre de certificats s'ha anat incrementant any rere any. Uns formant-se directament a la seu central de MAT® a Dènver (Colorado) i uns altres fent-ho a Espanya de la mà d'instructors autoritzats des dels Estats Units. Només especialistes certificats en MAT® són garantia de formació oficial en aquesta teràpia. NO mereixen la mateixa fiabilitat terapeutes que diuen haver-se format en tècniques que pretenen corregir desequilibris musculars que diuen anomenar-se especialistes en Activació Muscular sota un altre nom o unes altres sigles que no siguin les de MAT®. Només professionals sota les sigles MAT® i amb Certificació oficial expedida des dels Estats Units poder ser considerats Especialistes en Tècniques d'Activació Muscular - MAT® (MUSCLE ACTIVATION TECHNIQUES).

Dins de tots ells hi ha diferents nivells. A Espanya trobem especialistes, terapeutes amb nivell Màster i certificats en MATRx®, el màxim nivell formatiu en aquesta tècnica i només a l'abast dels professionals amb més formació i experiència.

Gamma Bcn Activación Muscular compta amb en Carles García, un dels primers especialistes a Espanya i Europa, nivell Màster en MAT® i Certificat MATRx®, un dels primers al món en obtenir aquesta titulació. Malgrat tenir el nivell formatiu més avançat en MAT®, segueix viatjant amb freqüència als Estats Units per seguir formant-se i oferir el millor a aquells que requereixen de la seva ajuda.

La nostra concepció de l'entrenament es basa en la informació que MAT® ens proporciona sobre el funcionament de la musculatura de la persona. És per això que en diem reforç muscular i no entrenament personal. És una qüestió de concepte: exercici físic adaptat a l'individu en base a les baules ("eslabones") dèbils detectades i corregides amb MAT® a fi de reforçar-les. D'aquesta manera, optimitzarem els resultats de l'entrenament reduïnt al màxim el risc de patir dolor o lesió. Posar-se en forma a Gamma Bcn Activación Muscular és diferent que a qualsevol altre centre, ja que el nostre punt de partida és el coneixement profund dels punts dèbils de la persona per adaptar-hi al màxim l'exercici físic a fi d'obtenir tots els beneficis que aquest reporta a nivell estètic, fisiològic i psicològic.

Sabies que...