MAT® és una teràpia manual no invasiva basada en la biomecànica que elimina la causa de dolor, lesió o limitació en el rendiment esportiu sense necessitat de prendre fàrmacs.

Les nostres articulacions són mogudes i controlades pels músculs i ens desplacem o mantenim la postura gràcies a ells. Així, qualsevol desajust en el seu funcionament, provocarà una alteració en el moviment del nostre cos i en com aquest el duu a terme. Aquest fet, si es cronifica, serà l'origen de qualsevol tipus de dany o mal. MAT® en resol la causa a través de l'estimulació de la musculatura que detecta que no es contrau adequadament.

Estrès de qualsevol tipus (mecànic: repetició d'un moviment, manteniment de la postura durant hores, exercici fisic, fatiga acumulada...; químic: mala alimentació, deshidratació, intolerància a algun tipus d'aliment...; emocional: shock traumàtic, estat depressiu...); o trauma (intervenció quirúrgica, cop...) són les causes de què un múscul o un grup d'ells deixin de tenir un funcionament òptim.

-MAT® localitza aquests desajustos a través de l'aplicació sistemàtica de tests o proves musculars específiques. Aquestes permeten saber en tot moment com està funcionant el cos a través de l'avaluació de la capacitat de resposta dels músculs. A partir d'aquesta informació, aquesta tècnica, mitjançant l'estimulació manual de la musculatura que ha detectat que no es contrau òptimament i amb la realització d'exercicis específics de reforçament, corregeix de manera immediata qualsevol anomalia trobada.

Per tant, MAT® NO pretén fer massatge sobre la zona de tensió, ni se centra en el dolor o la lesió, sinó que elimina la CAUSA que provoca aquests SÍMPTOMES a través de l'estimulació manual i el reforçament específic dels músculs que no funcionen adequadament. En el cas que hi ha hagi danys de qualsevol tipus, aquesta tècnica en facilitarà la recuperació ja que eliminarà el desajust muscular que els ha ocasionat.

Et pot interessar

Estrès de qualsevol tipus (mecànic: manteniment de la postura durant hores, exercici físic, repetició d'un moviment, fatiga acumulada...; químic: mala alimentació, deshidratació, intolerància a alguns aliments...; psicològic: shock emocional, patologies psiquiàtriques, estats depressius...); o trauma (cop, intervenció quirúrgica...), poden provocar problemes de correcte funcionament de la nostra musculatura. El sistema nerviós controla els músculs mitjançant uns receptors sensorials ubicats en aquests encarregats de mantenir una constant comunicació entre la musculatura i el nostre organisme. Si aquesta circumstància es dóna, el funcionament serà òptim, i assegurarà el control sobre el moviment, sobre les articulacions i adequats nivells de tensió muscular a tot el nostre cos. Una alteració en la comunicació obligarà el sistema nerviós a buscar solucions davant la falta de control sobre un múscul o un grup d'ells. La primera conseqüència d'aquest desajust serà la limitació en la mobilitat de les articulacions. Aquest fet es deurà a la falta de control sobre aquesta a conseqüència de l'alteració en el funcionament dels músculs que l'han de dur a terme. El nostre cos, si no gestiona adequadament el moviment, el limitarà per protegir-nos davant possible dany o lesió. També, hi haurà un augment de la tensió de certa musculatura. El sistema nerviós haurà de compensar la disfunció d'un múscul o un grup d'ells, incrementant-ne la tensió d'altres que seran sobreutilitzats per substituir aquells que no funcionen adequadament. Si el desajust persisteix en el temps, es prodran produir danys sobre l'estructura muscular (sobrecàrregues, tendinitis, trencaments fibril·lars...) o articular (trencaments meniscals, lligamentosos, hèrnies discals...).

MAT® és l'eina ideal per restablir la comunicació entre el sistema nerviós i els músculs. Així, restaura el correcte funcionament del cos, evitant l'aparició de dolor o lesió o facilitant la recuperació en cas de ja haver aparegut.

  • ANÁLISI DE LA MOBILITAT ARTICULAR: L'especialista MAT® el durà a terme a fi de detectar asimetries entre un costat del cos i l'altre. Quan hi ha menys mobilitat en una articulació, és símptoma que hi ha músculs que no estan realitzant correctament la seva tasca de moure-la. Aquest fet es deu a què el sistema nerviós no té un control adequat del moviment a través dels músculs com a conseqüència dels desajustos d'aquests.

  • TESTS MUSCULARS ESPECÍFICS: Una vegada detectades algunes asimetries i limitacions en el moviment articular, l'especialista MAT® decidirà sobre quina d'elles treballarà. Després, avaluarà mitjançant tests musculars específics, un per un, tots els músculs que duen a terme el moviment que prèviament ha vist limitat.

  • ESTIMULACIÓ MANUAL DELS MÚSCULS: En cas que la musculatura no respongui contraient-se (hi ha "inhibició" muscular), "l'activarà" mitjançant la palpació manual de les insercions musculars anatòmiques del múscul en qüestió a l'os, a fi d'estimular els receptors sensorials de la musculatura encarregats de mantenir una bona comunicació amb el sistema nerviós.

  • RETEST MÚSCULS "INHIBITS": Després, repetirà el test muscular específic amb l'objectiu que el cos contregui el múscul una vegada ha estat restablerta la correcta comunicació entre aquest i el sistema nerviós. I així ho farà, un per un, amb tots els músculs que tenen capacitat de moure l'articulació en el moviment limitat inicialment detectat.

  • VALORACIÓ DE LA MOBILITAT ARTICULAR: Una vegada acabada la fase d'estimulació i reforç de la connexió múscul-sistema nerviós, l'especialista tornarà a analitzar la mobilitat articular. Aquesta haurà millorat substancialment fins a fer-se simètrica amb la de l´altre costat, símptoma que el sistema nerviós té més control del moviment. Aquest fet manifestarà el canvi realitzat al funcionament del cos per part de l'especialista, i s'haurà eliminat així el desajust muscular causant del dolor, lesió o limitació en el rendiment esportiu.

MAT® restableix la comunicació entre el sistema nerviós i els músculs perquè aquests es contreguin adequadament a fi de moure i gestionar de manera apropiada les articulacions.

El moviment, per poder-se donar i ser controlat, depèn de què hi hagi una constant comunicació entre els músculs i el sistema nerviós. Aquesta pot veure's alterada com a conseqüència d'estrès (mecànic: repetició d'un moviment, mantenir moltes hores la mateixa postura, exercici físic, fatiga acumulada...; químic: mala alimentació, deshidratació, intoleràcia a algun aliment...; emocional: estat depressiu, shock traumàtic...) o trauma (cop, intervenció quirúrgica...) patits pel nostre cos, provocant desajustos en el funcionament de la nostra musculatura. Si els patim, la primera conseqüència que es donarà, serà la limitació en la mobilitat de les articulacions. Aquest fet es deurà a la manca de control sobre aquesta com a conseqüència de l'alteració en el funcionament dels músculs que l'han de dur a terme. El nostre cos, si no gestiona adequadament un moviment, el limitarà per protegir-nos davant d'un possible dany o lesió. També, hi haurà un augment de la tensió de certa musculatura. El sistema nerviós haurà de compensar la disfunció d'un múscul o un grup d'ells, incrementant la tensió d'altres que seran sobreutilitzats per substituir aquells que no funcionen adequadament. Si el desajut persisteix en el temps, es podran donar danys sobre l'estructura muscular (sobrecàrregues, tendinitis, trencaments fibril·lars...) o articular (trencaments meniscals, lligamentoses, hèrnies discals...). Per tant, MAT® ens ajudarà a evitar aquestes circumstàncies aconseguint un adequat equilibri muscular. En cas d'haver-les patit, eliminarà els desajustos que les han provocat, i en facilitarà una ràpida recuperació, sense riscos de recaigudes.

És una eina que permet avaluar de forma analítica la capacitat de resposta contràctil d'un múscul. MAT® és una teràpia basada en l'aplicació sistemàtica de tests musculars com a mitjà per comprovar el correcte funcionament de la musculatura i per estimular de manera específica aquella que presenta dèficit en la seva capacitat de contracció. L'objectiu de cadascun dels tests és ser concret en l'avaluació d'un múscul a fi d'aïllar al màxim per poder ser precisos a l'hora de valorar què pot estar fallant en cada moment. Aquesta eina ens permet veure si hi ha algun desajust muscular que estigui condicionant la capacitat del cos per moure i controlar adequadament les articulacions predisposant-lo a patir dolor, lesió o limitació en el rendiment esportiu.

Els tests musculars són la millor manera d'eliminar les baules ("eslabones") dèbils ja que donen la possibilitat d'avaluar un a un tots els músculs del cos humà amb la finalitat de detectar i corregir qualsevol alteració present que pugui causar qualsevol tipus de mal o limitació en la capacitat de rendir en el terreny esportiu. Aquesta eina ens permet saber el per què de tots aquests problemes ja que ens aporta informació de com està funcionant la musculatura i ens dona la possibilitat de ser específics a l'hora de corregir qualsevol anomalia detectada.

La musculatura disposa de sensors encarregats de mantenir una comunicació constant amb el sistema nerviós de la mateixa manera que un cotxe té un sensor de pluja. Així, quan plou, el receptor el detecta i s'activa l'eixugaparabrises. Al cos humà, si el sistema nerviós rep informació en tot moment sobre l'estat dels músculs per part dels sensors ubicats en aquests, tindrà control sobre ells i els utilitzarà quan els requereixi i amb la tensió adequada.

El problema sorgeix quan la comunicació entre la musculatura i el sistema nerviós es veu interrompuda. Estrès de qualsevol tipus (mecànic: manteniment de la postura durant hores, exercici físic, repetició d'un moviment, fatiga acumulada...; químic: mala alimentació; deshidratació, intolerància a alguns aliments...; psicològic: shock emocional, patologies psiquiàtriques, estats depressius...) o trauma (cop, intervenció quiríurgica...) són els factors que comprometen de manera directa la connexió entre els músculs i el sistema nerviós. Aquest fet afectarà la capacitat de la musculatura de funcionar de manera òptima i provocarà una alteració en l'adequat control i moviment del nostre cos i de les articulacions. Aquestes circumstàncies seran el terreny abonat per a l'aparició de dolor, lesió o limitació en el rendiment esportiu. MAT® corregeix els desajustos musculars que causen aquesta situació o ajuda a la recuperació una vegada ha pogut aparèixer algun tipus de dany o mal.

Fa aproximadament 1 any vaig contactar amb en Carles a través d'una amiga que estava rebent tractament amb MAT®. Amb anterioritat havia sentit alguna cosa sobre aquesta tècnica de rehabilitació però no coneixia ningú que l'apliqués com a mètode únic de recuperació. Com a pacient havia realitzat altres tractaments per millorar la meva tendència a tenir contractures de la musculatura cervicodorsal, sense obtenir-ne resultats massa satisfactoris, fonamentalment masoteràpia i osteopatia convencional, estiraments de fàscies, desbloqueigs de raquis... i és per això que vaig decidir posar-me a les mans d'en Carles per conèixer MAT® de primera mà. Em va sorperendre la tècnica en si per la seva "aparent" simplicitat però amb un necessari coneixement a fons de l'estructura muscular del cos que requereix una formació important en aquest camp. Així doncs, amb el pas de les setmanes vaig poder comprovar una milloria sobre els problemes de dolor que presentava, tant de les contractures musculars com d'un síndrome del piramidal que patia i una certa rigidesa de l'espatlla a nivell escapulotoràcica i glenohumeral, seqüela d'una luxació glenohumeral amb fractura de troquíter que havia patit 15 anys abans.

Vaig decidir remetre-li algun pacient que tenia a la meva consulta amb problemes d'etiologia diversa, mals d'esquena amb o sense alteracions estructurals del raquis, rigidesa articular, lesions musculars... i el resultat puc dir que és molt satisfactori.

És una tècnica poc agressiva que busca l'activació neuromuscular i en conseqüència l'equilibri muscular que el cos necessita, però como tot tractament d'aquest tipus, necessita una certa continuïtat durant un temps per aconseguir els resultats desitjats, temps que varia en funció de la patologia a tractar.

La meva percepció com a pacient i professional de la sanitat és molt positiva i actualment recomano aquesta tècnica de rehabilitació als pacients que considero que ho necessiten, englobant un ampli espectre de patologies músculo esquelètiques.

Sabies que...